Chi bộ Trường THCS Nguyễn Quốc Trị tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Dũng và trao quyết định đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Quốc Lĩnh